Oggend Psalms

Oggend Psalms

Oggend Psalms, aangebied deur Padlangs Huistoe XM, is ‘n uur van gospelmusiek, oudiopsalms en getuienisse wat jou dag begin met die woord van God. Kom luister saam; ons wag vir jou. Weeksdae om 7;00 – 8;00.

In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Want U is nie ‘n God wat behae het in goddeloosheid nie; die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie. Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leuensprekers laat omkom; van die man van bloed en bedrog het die HERE ‘n afsku. Maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid mag ek in u huis ingaan, my buig na u heilige tempel, in u vrees. HERE, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil; maak u weg voor my reg. Want in hulle mond is niks betroubaars nie; hulle binneste bring onheil; hulle keel is ‘n oop graf; hulle maak hul tong glad. Verklaar hulle skuldig, o God! Laat hulle val deur hul planne; dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U. Maar laat húlle almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam liefhet. Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met ‘n skild.

– Psalm 5:3-12

Die Radio Speler speel Automaties op verskeie bladsye , as hy nie speel nie Druk op die speel knoppie hieronder en wees ingeskakel. Die volume op die radio speler is verstelbaar.  Uitsaai tye is as volg (Tans): 
Social Share Buttons

Goto Top